Detil Surat AL BAQARAH (SAPI BETINA)


[Kembali]  [Pilih ayat]
Topik/Sub-topik
TIGA GOLONGAN MANUSIA DALAM MENGHADAPI AL QURAAN
Golongan Mu'min
Golongan Kafir
Golongan munafik
KEESAAN DAN KEKUASAAN TUHAN
Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa
Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al Quran
Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Quran dan hikmah-hikmahnya
Bukti-bukti kekuasaan Tuhan
Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi
PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRAIL
Beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israil
Perincian nikmat Tuhan kepada Bani Israil
Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israil
Pahala orang yang beriman
Pembalasan terhadap Bani Israil yang melanggar perjanjian dengan Tuhan
Kisah penyembelihan sapi betina
Keimanan orang Jahudi sukar diharapkan dimasa Rasulullah s.a.w.
Bani Israil mengingkari janjinya dengan Allah
Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah
Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi, merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap benda
Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya
Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman a.s.
Ketidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya
Menasakhkan sesuatu ayat adalah urusan Allah
Tindakan-tindakan menghalangi beribadah
Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani
Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s.
Agama Nabi Ibrahim a.s.
KEESAAN TUHANLAH AKHIRNYA YANG MENANG
Sekitar pemindahan kiblat
Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran
Manasik Haji
Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir
Allah Yang Berkuasa dan Yang Menentukan
Makanan yang halal dan yang haram
Pokok-pokok kebajikan
Qishaash dan hikmahnya
Wasiat
Puasa
Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah s.w.t.
Haji
Perbuatan orang-orang munafik
Hikmah diutusnya para rasul dan pelbagai cobaan bagi para pengikutnya
BEBERAPA HUKUM SYARI'AT
Orang-orang yang diberi nafkah
Hukum perang dalam Islam
Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim
Pokok-pokok hukum perkawinan, perceraian, dan penyusuan
Kewajiban mengerjakan shalat biarpun dalam keadaan takut
Wasiat untuk isteri dan mut'ah
Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah s.w.t.
TENTANG RASUL-RASUL DAN KEKUASAAN ALLAH
Keistimewaan dan perbedaan derajat rasul-rasul
Anjuran membelanjakan harta
Ayat Kursi
Tidak ada paksaan memasuki agama Islam
Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati
CARA-CARA PENGGUNAAN HARTA DAN HUKUM-HUKUMNYA
Menafkahkan harta di jalan Allah
Hukum riba
Kesaksian dalam mu'amalah
Pujian Allah terhadap para mukmin dan doa mereka