Imam Bukhari


Imam Bukhari yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, lahir di Bukhara, Uzbekistan, kawasan Asia Tengah, pada hari Jum'at tangal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M); wafat pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Imam Bukhari merupakan ahli hadits yang terkemuka yang hasil karyanya menjadi rujukan para ulama seluruh dunia. Beliau merupakan seorang jenius dengan ingatan yang kuat, hafal di luar kepala 15.000 hadits, lengkap dengan keterangan. Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya, diantaranya adalah Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim bin Al Hajjaj (pengarang kitab Shahih Muslim)

Karya imam Bukhari yang monumental adalah kitab Al-Jami' ash Shahih yang merupakan kumpulan hadits-hadits shahih yang dikenal dengan nama Shahih Bukhari. Karya beliau yang lainnya adalah Qudhaya as Shahabah wat Tabi'ien, At-Tarikh, Al-Adab al Mufrad, At Tharikh as Shaghir, At Tarikh Al Awsat, At Tarikh al Kabir, At Tafsir Al Kabir, Al Musnad al Kabir, Kitab al 'Ilal, Raf'ul Yadain fis Salah, Birrul Walidain, Kitab Ad Du'afa, Asami As Sahabah dan Al Hibah.

Imam Bukhari menyusun kitab Al Jami' ash Shahih selama 16 tahun, dipilih dari 600.000 hadits.

sumber : https://bukharimuslim.wordpress.com/riwayat-ahli-hadist/