Daftar SuratNo Judul Surat
1 AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)
2 AL BAQARAH (SAPI BETINA)
3 ALI 'IMRAAN (KELUARGA 'IMRAN)
4 AN NISAA' (WANITA)
5 AL MAA'IDAH (HIDANGAN)
6 AL AN'AAM (BINATANG TERNAK)
7 AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI)
8 AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG)
9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN)
10 YUNUS
11 HUUD
12 YUSUF
13 AR RA'D (GURUH)
14 IBRAHIM
15 AL HIJR
16 AN NAHL (LEBAH)
17 AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI)
18 AL KAHFI (GUA)
19 MARYAM
20 THAAHAA
21 AL ANBIYAA'
22 AL HAJJ
23 AL MU'MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN)
24 AN NUUR
25 AL FURQAAN
26 ASY SYU'ARAA
27 AN NAML (SEMUT)
28 AL QASHASH (CERITA)
29 AL 'ANKAABUUT
30 AR RUUM (BANGSA RUMAWI)
31 LUQMAN
32 AS SAJDAH (SUJUD)
33 AL AHZAAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)
34 SABA' (KAUM SABA')
35 FAATHIR (PENCIPTA)
36 YAASIIN
37 ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF)
38 SHAAD
39 AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN)
40 AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN)
41 FUSHSHILAT (YANG DIJELASKAN)
42 ASY SYUURA (MUSYAWARAT)
43 AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)
44 AD DUKHAAN (KABUT)
45 AL JAATSIYAH (YANG BERLUTUT)
46 AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR)
47 MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD SAW)
48 AL FATH (KEMENANGAN)
49 AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR)
50 QAAF
51 ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN)
52 ATH-THUUR (BUKIT)
53 AN NAJM (BINTANG)
54 AL QAMAR (BULAN)
55 AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH)
56 AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT)
57 AL HADIID (BESI)
58 AL MUJAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN)
59 AL HASYR (PENGUSIRAN)
60 AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI)
61 ASH SHAFF (BARISAN)
62 AL-JUMU'AH (HARI JUM'AT)
63 AL-MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIQ)
64 AT-TAGHAABUN (HARI DITAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN)
65 AT THALAAQ (TALAK)
66 AT TAHRIM (MENGHARAMKAN)
67 AL-MULK (KERAJAAN)
68 AL-QALAM (KALAM)
69 AL-HAAQQAH (HARI KIAMAT)
70 AL-MA'AARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
71 NUH (NABI NUH)
72 AL-JIN (JIN)
73 AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)
74 AL-MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)
75 AL-QIAAMAH (HARI KIAMAT)
76 AL-INSAAN (MANUSIA)
77 AL-MURSALAAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)
78 AN NABA' (BERITA BESAR)
79 AN-NAAZI'AAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT)
80 'ABASA (IA BERMUKA MASAM)
81 AT-TAKWIIR (MENGGULUNG)
82 AL-INFITAAR (TERBELAH)
83 AL-MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
84 AL-INSYIQAAQ (TERBELAH)
85 AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)
86 AT THAARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI)
87 AL-A'LAA (YANG PALING TINGGI)
88 AL GHAASYIYAH (PERISTIWA DAHSYAT)
89 AL FAJR (FAJAR)
90 AL BALAD (NEGERI)
91 ASY SYAMS (MATAHARI)
92 AL LAIL (MALAM)
93 ADH DHUHA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)
94 ALAM NASYRAH (BUKANKAH KAMI TELAH MELAPANGKAN)
95 AT TIIN (BUAH TIN)
96 AL ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
97 AL QADR (KEMULIAAN)
98 AL BAYYINAH (BUKTI)
99 AZ ZALZALAH (KEGONCANGAN)
100 AL 'AADIYAAT (KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG)
101 AL QAARI'AH (HARI KIAMAT)
102 AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN)
103 AL 'ASHR (MASA)
104 AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
105 AL FIIL (GAJAH)
106 QUARAISY (SUKU QURAISY)
107 AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA)
108 AL KAUTSAR (NI'MAT YANG BANYAK)
109 AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR)
110 AN-NASHR (PERTOLONGAN)
111 AL-LAHAB (GEJOLAK API)
112 Al-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH)
113 AL FALAQ (WAKTU SUBUH)
114 AN NAAS (MANUSIA)